Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta és la política de protecció de dades de Megatró Informàtica i Telecomunicacions SL. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats comercials donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Megatró Informàtica i Telecomunicacions SL(d'ara endavant, Megatró), amb CIFB17386041 i domicili a carrer del Terri, 13, Cornellà del Terri (CP 17844),tel. 972594325,administracio@megatro.com, www.megatro.comFigura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Presentació núm:1/252/119 Foli:19 Prot.:2016/1355/N/29/06/2016 amb data 07/07/2016 en N.Entrada:1/2016/6.157.0   

Amb quina finalitat tractem les dades?

A Megatró tractem les dades personals per a les següentsfinalitats.

Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de l’adreça de contacte. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

Atenció telefònica.

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden enregistrar advertint-ho prèviament a la persona amb qui ens comuniquem. 

Selecció de personal.

Recepció decurrículums vitae que ens adrecen persones interessadesen treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana. 

Serveis als clients.

Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació comercial i de prestació de serveis especialitzatscomporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. 

Informació dels nostres productes i serveis.

Mentre existeix relació contractual amb els seus clients Megatró fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres productes o serveis,ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client. 

Altra informació de productes i serveis. 

Amb l’autorització explícita del clients,acabada la relació contractualles dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes, informació de caràcter general o específica per les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat client, ens ho demana.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació. 

Usuaris de la nostra web. 

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra webutilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L'ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l'accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Altres canals d’obtenció de dades.

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i tractament.


Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. 

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos). És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d'una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d'obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions.


A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries.En casos justificatscomunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.


Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades.Per aquest motiu es conservennomés el temps necessari ijustificat per la finalitat que en va motivarl’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentaciócomptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.


Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament. 

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dreta fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne lasupressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenirles dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat. 


Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Megatró a l’adreça postal Carrer del Terri, 13, o bé enviant un correu electrònic a administracio@megatro.com, indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.AVÍS LEGAL


El lloc web i el domini megatro.com corresponen a Megatró Informàtica i Telecomunicacions SL, amb CIF B17386041 i domicili a Carrer del Terri, núm. 13, de Cornellà del Terri (CP 17844), adreça electrònica administracio@megatro.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona Presentació núm:1/252/119 Foli:19 Prot.:2016/1355/N/29/06/2016 amb data 07/07/2016 en N.Entrada:1/2016/6.157.0   

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Megatró o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Megatró presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Megatró autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.megatro.com. Megatró es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.megatro.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Megatró actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Megatró manifesta que les referències dels seus productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Megatró fins a la contractació expressa d’una comanda.

Megatró es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Megatró no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Els nostres socis tecnològics